ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

daShTRiCk

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

daShTRiCk ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 Nogayca [tr] Nogayca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 Nogay [tr] Nogay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nodullanmak [tr] nodullanmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nodullanma [tr] nodullanma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nodullamak [tr] nodullamak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nodul [tr] nodul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nobranca [tr] nobranca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nobran [tr] nobran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nod [tr] nod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 no [tr] no ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nominal değer [tr] nominal değer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nomanklatür [tr] nomanklatür ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktası noktasına [tr] noktası noktasına ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktalı delik [tr] noktalı delik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktalayış [tr] noktalayış ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktalayabilmek [tr] noktalayabilmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktalayabilme [tr] noktalayabilme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktalanmak [tr] noktalanmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktalanma [tr] noktalanma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktalandırma [tr] noktalandırma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktainazar [tr] noktainazar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 noktacı [tr] noktacı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nokta turizmi [tr] nokta turizmi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nom [tr] nom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 NOTAM [tr] NOTAM ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 notalamak [tr] notalamak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 not vermek [tr] not vermek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 not düşmek [tr] not düşmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 not atmak [tr] not atmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nosyon [tr] nosyon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ