ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

daShTRiCk

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

daShTRiCk ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikahlanmak [tr] nikahlanmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikahlanma [tr] nikahlanma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikahlanış [tr] nikahlanış ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikahlamak [tr] nikahlamak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikahlama [tr] nikahlama ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikah tazelemek [tr] nikah tazelemek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikah şekeri [tr] nikah şekeri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikah memuru [tr] nikah memuru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikah koymak [tr] nikah koymak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikah kıymak [tr] nikah kıymak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikah etmek [tr] nikah etmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nikah düşmek [tr] nikah düşmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 niğdelilik [tr] niğdelilik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nispi [tr] nispi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nispeti olmak [tr] nispeti olmak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nisaiyecilik [tr] nisaiyecilik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 nisaiyeci [tr] nisaiyeci ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2018 Aylin Esmeray [tr] Aylin Esmeray ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 makas hakkı [tr] makas hakkı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 makarnacı [tr] makarnacı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 DURMUŞOĞLU [tr] DURMUŞOĞLU ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2018 Türkerler Holding [tr] Türkerler Holding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 Düşmanım [tr] Düşmanım ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2018 erkeğim [tr] erkeğim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/04/2018 Güns Kuşatması [tr] Güns Kuşatması ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 mutluluk [tr] mutluluk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2018 laubali [tr] laubali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2018 bir şey değil [tr] bir şey değil ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 burun kanaması [tr] burun kanaması ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 Direniyorum [tr] Direniyorum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ