ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

daShTRiCk

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

daShTRiCk ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 Boyanmış [tr] Boyanmış ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 koşucular [tr] koşucular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 suyu [tr] suyu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 içerler [tr] içerler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 Devinsu [tr] Devinsu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 lastik çizme [tr] lastik çizme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/02/2018 Boyutu [tr] Boyutu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 kükretme [tr] kükretme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 kükre [tr] kükre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küheylan at çul içinde de bellidir [tr] küheylan at çul içinde de bellidir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küfürleşmek [tr] küfürleşmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küfürleşme [tr] küfürleşme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küfürbazlık [tr] küfürbazlık ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 kültür balıkçılığı [tr] kültür balıkçılığı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 kültür akımı [tr] kültür akımı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 kültivatör [tr] kültivatör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 kült [tr] kült ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küllük ağzı [tr] küllük ağzı ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küllü su [tr] küllü su ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küllü [tr] küllü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 külliyetli [tr] külliyetli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 külliyet [tr] külliyet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 külliyen [tr] külliyen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küllenmek [tr] küllenmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 Küllenme [tr] Küllenme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 külleniş [tr] külleniş ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küllendirmek [tr] küllendirmek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küllendirme [tr] küllendirme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 küllemek [tr] küllemek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2018 külleme [tr] külleme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ