ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 传递 [zh] 传递 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下午 [zh] 下午 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/01/2010 下列 [zh] 下列 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下来 [zh] 下来 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下來 [zh] 下來 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下令 [zh] 下令 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下世 [zh] 下世 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下屬 [zh] 下屬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下属 [zh] 下属 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 下崗 [zh] 下崗 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上邊 [zh] 上邊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上边 [zh] 上边 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上颌骨 [zh] 上颌骨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上颌 [zh] 上颌 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上頜骨 [zh] 上頜骨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上頜 [zh] 上頜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上限 [zh] 上限 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上陣 [zh] 上陣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上阵 [zh] 上阵 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上面 [zh] 上面 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上门 [zh] 上门 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上門 [zh] 上門 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上野 [zh] 上野 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上部 [zh] 上部 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上頭 [zh] 上頭 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上头 [zh] 上头 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上饒 [zh] 上饒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上饶 [zh] 上饶 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/01/2010 上齒 [zh] 上齒 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上马 [zh] 上马 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ