ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中等 [zh] 中等 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中立 [zh] 中立 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中程 [zh] 中程 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中秋節 [zh] 中秋節 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中秋 [zh] 中秋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中的 [zh] 中的 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中盘 [zh] 中盘 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中盤 [zh] 中盤 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中甸 [zh] 中甸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中环 [zh] 中环 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中環 [zh] 中環 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中奖 [zh] 中奖 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 中獎 [zh] 中獎 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 干梅子 [zh] 干梅子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 乾梅子 [zh] 乾梅子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 干枯 [zh] 干枯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 乾枯 [zh] 乾枯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 干旱 [zh] 干旱 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 干果 [zh] 干果 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 乾杯 [zh] 乾杯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 乾果 [zh] 乾果 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 干杯 [zh] 干杯 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一号 [zh] 一号 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一般见识 [zh] 一般见识 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一般 [zh] 一般 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一举两得 [zh] 一举两得 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一箭雙鵰 [zh] 一箭雙鵰 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一笔抹煞 [zh] 一笔抹煞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一籌莫展 [zh] 一籌莫展 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/01/2010 一筹莫展 [zh] 一筹莫展 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ