ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上坟 [zh] 上坟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上天 [zh] 上天 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上林 [zh] 上林 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上映 [zh] 上映 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上天入地 [zh] 上天入地 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上將 [zh] 上將 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上昇 [zh] 上昇 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上将 [zh] 上将 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上旬 [zh] 上旬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上層 [zh] 上層 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上山下鄉 [zh] 上山下鄉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上层 [zh] 上层 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上方 [zh] 上方 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上市 [zh] 上市 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上岸 [zh] 上岸 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上山下乡 [zh] 上山下乡 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上弦 [zh] 上弦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上床 [zh] 上床 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上帝 [zh] 上帝 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上书 [zh] 上书 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上同调 [zh] 上同调 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上墳 [zh] 上墳 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上半葉 [zh] 上半葉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上前 [zh] 上前 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上午 [zh] 上午 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/01/2010 上去 [zh] 上去 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上報 [zh] 上報 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上古 [zh] 上古 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上司 [zh] 上司 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2010 上台 [zh] 上台 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ