ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
31/12/2009 lumasson [lmo] lumasson ਉਚਾਰਨ Rossanasilvia ਵੱਲੋਂ
31/12/2009 gravalon [lmo] gravalon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 formiga [lmo] formiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 gaina [lmo] gaina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 Ania [lmo] Ania ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 golp [lmo] golp ਉਚਾਰਨ Eldomm ਵੱਲੋਂ
31/12/2009 avia [lmo] avia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 conili [lmo] conili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 biss [lmo] biss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 parpai [lmo] parpai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 lombrigh [lmo] lombrigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 passarin [lmo] passarin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 rosignoe [lmo] rosignoe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 Leon [lmo] Leon ਉਚਾਰਨ Eldomm ਵੱਲੋਂ
31/12/2009 bissa scudelera [lmo] bissa scudelera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 Bordon [lmo] Bordon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 lagoe [lmo] lagoe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 lumaga [lmo] lumaga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 ors [lmo] ors ਉਚਾਰਨ Eldomm ਵੱਲੋਂ
31/12/2009 bissa [lmo] bissa ਉਚਾਰਨ pallino ਵੱਲੋਂ
31/12/2009 borich [lmo] borich ਉਚਾਰਨ Eldomm ਵੱਲੋਂ
31/12/2009 giovanin [lmo] giovanin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 rataspuz [lmo] rataspuz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 Cavall [lmo] Cavall ਉਚਾਰਨ bubupfi ਵੱਲੋਂ
31/12/2009 ratavol [lmo] ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ ਊਣਾ ਉਚਾਰਨ
31/12/2009 pioegg [lmo] pioegg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 fiulin [lmo] fiulin ਉਚਾਰਨ bubupfi ਵੱਲੋਂ
05/06/2009 sghirat [lmo] sghirat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 stupa [lmo] stupa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 cicà [lmo] cicà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ