ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
28/05/2009 mes'cià [lmo] mes'cià ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 salucà [lmo] salucà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 saloch [lmo] saloch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 inversà [lmo] inversà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 gibul [lmo] gibul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2009 saltagat [lmo] saltagat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 tirà 'l fiaa [lmo] tirà 'l fiaa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 menà [lmo] menà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 sena [lmo] sena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 garón [lmo] garón ਉਚਾਰਨ Eldomm ਵੱਲੋਂ
12/05/2009 barbarot [lmo] barbarot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 de sbiess [lmo] de sbiess ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 bujaca [lmo] bujaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 s'ciop [lmo] s'ciop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 ratapignöla [lmo] ratapignöla ਉਚਾਰਨ Eldomm ਵੱਲੋਂ
12/05/2009 ratavul [lmo] ratavul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 s'giangà [lmo] s'giangà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 rüscà [lmo] rüscà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 apress [lmo] apress ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 rüzzà [lmo] rüzzà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2009 strüsà [lmo] strüsà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 campanín [lmo] campanín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 spìciola [lmo] spìciola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 poss [lmo] poss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 Gera [lmo] Gera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 armela [lmo] armela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 gandolín [lmo] gandolín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 orègia [lmo] orègia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 futa [lmo] futa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/04/2009 [lmo] cà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ