ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/04/2009 tri [lmo] tri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 quater [lmo] quater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 cinch [lmo] cinch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 ses [lmo] ses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 set [lmo] set ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 vot [lmo] vot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 des [lmo] des ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 quest [lmo] quest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 quel [lmo] quel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 sacocia [lmo] sacocia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 barlafüs [lmo] barlafüs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 dedree [lmo] dedree ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 inanz [lmo] inanz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 fiur [lmo] fiur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 ghitara [lmo] ghitara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 bögg [lmo] bögg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 mónd [lmo] mónd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 nagot [lmo] nagot ਉਚਾਰਨ teralibera ਵੱਲੋਂ
16/04/2009 spüel [lmo] spüel ਉਚਾਰਨ francesca999 ਵੱਲੋਂ
16/04/2009 pigota [lmo] pigota ਉਚਾਰਨ teralibera ਵੱਲੋਂ
16/04/2009 cadrega [lmo] cadrega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 scagn [lmo] scagn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 fess [lmo] fess ਉਚਾਰਨ Paolo_B ਵੱਲੋਂ
16/04/2009 zafran [lmo] zafran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 denter [lmo] denter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 pan [lmo] pan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 armuàr [lmo] armuàr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 vín [lmo] vín ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 üss [lmo] üss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 pià [lmo] pià ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ