ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
16/04/2009 föra [lmo] föra ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/04/2009 la nevuda [lmo] la nevuda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 làpis [lmo] làpis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 ascensör [lmo] ascensör ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 ciav [lmo] ciav ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 dervì [lmo] dervì ਉਚਾਰਨ teralibera ਵੱਲੋਂ
16/04/2009 scriv [lmo] scriv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 domà [lmo] domà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 pacià [lmo] pacià ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 süt [lmo] süt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 masaraa [lmo] masaraa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 [lmo] sü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 barbelà [lmo] barbelà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 desmentegà [lmo] desmentegà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 polàster [lmo] polàster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 sartuu [lmo] sartuu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 Möja [lmo] Möja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 cürt [lmo] cürt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 giò [lmo] giò ਉਚਾਰਨ teralibera ਵੱਲੋਂ
15/04/2009 pónt [lmo] pónt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 parnónzia [lmo] parnónzia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 orelògg [lmo] orelògg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 man [lmo] man ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 strafógn [lmo] strafógn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 stragèra [lmo] stragèra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 càmion [lmo] càmion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 gat [lmo] gat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 bev [lmo] bev ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 smurfì [lmo] smurfì ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 scossa [lmo] scossa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ