ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 rataspuz [lmo] rataspuz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 pioegg [lmo] pioegg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 passarin [lmo] passarin ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 biss [lmo] biss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 bissa scudelera [lmo] bissa scudelera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 lumaga [lmo] lumaga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 rosignoe [lmo] rosignoe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 giovanin [lmo] giovanin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 formiga [lmo] formiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 conili [lmo] conili ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 lombrigh [lmo] lombrigh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 Ania [lmo] Ania ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 Bordon [lmo] Bordon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 gravalon [lmo] gravalon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 parpai [lmo] parpai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 gaina [lmo] gaina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 lagoe [lmo] lagoe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 avia [lmo] avia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2009 gambar [lmo] gambar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 sghirat [lmo] sghirat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 bügigatul [lmo] bügigatul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 de sfros [lmo] de sfros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 sutbanch [lmo] sutbanch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 cicà [lmo] cicà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 stupa [lmo] stupa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 lüj [lmo] lüj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 persona [lmo] persona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 drita [lmo] drita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 manzína [lmo] manzína ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2009 serc [lmo] serc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ