ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

daudau

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

daudau ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 噉仲得了嘅?! [yue] 噉仲得了嘅?! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 豆瓣 [yue] 豆瓣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 愚鈍 [yue] 愚鈍 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 右手邊 [yue] 右手邊 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/09/2017 豆瓣醬 [yue] 豆瓣醬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 厕所 [yue] 厕所 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 剩餘 [yue] 剩餘 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 撈麵 [yue] 撈麵 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 牛肉 [yue] 牛肉 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 腸粉 [yue] 腸粉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 煲落啖湯先 [yue] 煲落啖湯先 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 儀仗 [yue] 儀仗 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 柠檬 [yue] 柠檬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2017 贸易 [yue] 贸易 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 ° [yue] ° ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 [yue] 哋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 系啩 [yue] 系啩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 [yue] 叄 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 [yue] 䦉 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 腦袋 [yue] 腦袋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 㗎仔 [yue] 㗎仔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 硬倔倔 [yue] 硬倔倔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 手板 [yue] 手板 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 殺你 [yue] 殺你 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 打大赤肋 [yue] 打大赤肋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 加鹽加醋 [yue] 加鹽加醋 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 有冇咁郇呀? [yue] 有冇咁郇呀? ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 睇你表演 [yue] 睇你表演 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 花生友 [yue] 花生友 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2017 奇偶性 [yue] 奇偶性 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ