ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 торһуд [xal] торһуд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 һууҗмул [xal] һууҗмул ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Тату [xal] Тату ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 һәрглх [xal] һәрглх ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 көөрх [xal] көөрх ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/01/2012 аав [xal] аав ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 ээҗ [xal] ээҗ ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/01/2012 нульмсн [xal] нульмсн ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/01/2012 хәләх [xal] хәләх ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Тутрһн [xal] Тутрһн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 тууль [xal] тууль ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] Зүн һарин нутг ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Жөөлн [xal] Жөөлн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Өөрд [xal] Өөрд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] Һалдан-Бошгт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] Хальмг Таңһч ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 дөрвүд [xal] дөрвүд ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 җаавадх [xal] җаавадх ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 иҗл [xal] иҗл ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 әрәсә [xal] әрәсә ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 өлкчн [xal] өлкчн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 баавһа [xal] баавһа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 тоомсрта [xal] тоомсрта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] бәәлһнә нерн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 мөрн [xal] мөрн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 мөчн [xal] мөчн ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/03/2011 моһа [xal] моһа ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ