ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Paula [da] Paula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Pauline [da] Pauline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Titus [da] Titus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 regnar [da] regnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Roy [da] Roy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Ragnar [da] Ragnar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Rakel [da] Rakel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Rachel [da] Rachel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Rebecca [da] Rebecca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Robert [da] Robert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Roberta [da] Roberta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Rolf [da] Rolf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Thaddæus [da] Thaddæus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Timotheus [da] Timotheus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 butterfly [da] butterfly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 edderfugl [da] edderfugl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 påskeæg [da] påskeæg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 bryde sig om [da] bryde sig om ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 sove over sig [da] sove over sig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 barbere sig [da] barbere sig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 forretningsstrøg [da] forretningsstrøg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 et par bukser [da] et par bukser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 stilethæl [da] stilethæl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 slips [da] slips ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 underbukser [da] underbukser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 sweater [da] sweater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 brystholder [da] brystholder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 løsning [da] løsning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 gribe ind [da] gribe ind ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 lysegul [da] lysegul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ