ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 knapperne [da] knapperne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 aftalte [da] aftalte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 aftalt [da] aftalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bærer [da] bærer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bestemte [da] bestemte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 betjente [da] betjente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bløder [da] bløder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bøjer [da] bøjer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bøjede [da] bøjede ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 bøjet [da] bøjet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 Mathilde Gøhler [da] Mathilde Gøhler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 fængsler [da] fængsler ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 fængslerne [da] fængslerne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 drukner [da] drukner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 druknede [da] druknede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 Druknet [da] Druknet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 derude [da] derude ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 derud [da] derud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 Esrum [da] Esrum ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 cistercienserkloster [da] cistercienserkloster ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/05/2014 sparet [da] sparet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 Poul Schierbeck [da] Poul Schierbeck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 Niels, lyhne [da] Niels, lyhne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 Lyhne [da] Lyhne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 Mette Nørnberg Pedersen [da] Mette Nørnberg Pedersen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 Laura Drasbæk [da] Laura Drasbæk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 Mille-Marie Treschow [da] Mille-Marie Treschow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 Lene Kamm [da] Lene Kamm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 trængsel [da] trængsel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 forfængelig [da] forfængelig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ