ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 kirtler [da] kirtler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 lammekød [da] lammekød ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 pinjenød [da] pinjenød ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2013 sammenlignet [da] sammenlignet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 du skulle [da] du skulle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 Ungdomshuset [da] Ungdomshuset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 lunken [da] lunken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 banal [da] banal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 velopdragen [da] velopdragen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 kogende [da] kogende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 beruset [da] beruset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 computeren [da] computeren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 brutal [da] brutal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 planer [da] planer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 billetluge [da] billetluge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 klipfisk [da] klipfisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 pansre [da] pansre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 kort sagt [da] kort sagt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 det er nok [da] det er nok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 løst [da] løst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 problemet [da] problemet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 vasen [da] vasen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 gentag [da] gentag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2013 lungekræft [da] lungekræft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2013 lønnen [da] lønnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2013 sofabord [da] sofabord ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2013 stop [da] stop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2013 lejelejlighed [da] lejelejlighed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2013 spist [da] spist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2013 behøvede [da] behøvede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ