ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Ingolf [da] Ingolf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Ingvar [da] Ingvar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Irene [da] Irene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Janne [da] Janne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Jenny [da] Jenny ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Jeremias [da] Jeremias ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Jessica [da] Jessica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Johanna [da] Johanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Jonathan [da] Jonathan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Josef [da] Josef ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 øren [da] øren ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 baseball [da] baseball ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 klassekammerater [da] klassekammerater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Joseph [da] Joseph ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Judith [da] Judith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Jutta [da] Jutta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Julia [da] Julia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Julian [da] Julian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Juliane [da] Juliane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Justine [da] Justine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Julius [da] Julius ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Jørgine [da] Jørgine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Kåre [da] Kåre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Karoline [da] Karoline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Katharina [da] Katharina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Catharina [da] Catharina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Konrad [da] Konrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Laila [da] Laila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lauritz [da] Lauritz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lauge [da] Lauge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ