ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Laura [da] Laura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Leah [da] Leah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Leif [da] Leif ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lennart [da] Lennart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Leonard [da] Leonard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Liam [da] Liam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 svømmebukser [da] svømmebukser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Muspellheim [da] Muspellheim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lillian [da] Lillian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Linus [da] Linus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lucas [da] Lucas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lucia [da] Lucia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lukas [da] Lukas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Lydia [da] Lydia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Manfred [da] Manfred ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Maren [da] Maren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Marina [da] Marina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Margit [da] Margit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Margareta [da] Margareta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Marius [da] Marius ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Yngve [da] Yngve ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Martha [da] Martha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Wenche [da] Wenche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Matthæus [da] Matthæus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Poula [da] Poula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Maximilian [da] Maximilian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Miriam [da] Miriam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Mirjam [da] Mirjam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 Monica [da] Monica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/05/2013 nanna [da] nanna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ