ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 prie [lt.] [lt] prie [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 tikrai [lt.] [lt] tikrai [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 pakrantėse ( >pakrantė)) [lt] pakrantėse ( >pakrantė)) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 seras [lt.] [lt] seras [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) [lt] ketvirtadienį ( >ketvirtadienis) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 ketina (vksm.; >ketinti) [lt] ketina (vksm.; >ketinti) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 surengti (vksm.) [lt] surengti (vksm.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 1-jį / pirmąjį [lt] 1-jį / pirmąjį ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 savo [lt.] [lt] savo [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 koncertą ( >koncertas) [lt] koncertą ( >koncertas) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 informuoja ( >informuoti) [lt] informuoja ( >informuoti) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] [lt] gerbėjams ( >gerbėjas) [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 uoste (dkt.; >uostas) [lt] uoste (dkt.; >uostas) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 dainininkas [lt.] [lt] dainininkas [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 atveža ( >atvežti) [lt] atveža ( >atvežti) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 meilės / Meilės [lt.] [lt] meilės / Meilės [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] [lt] Jarkono ( >Jarkonas) [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 stadione ( >stadionas) [lt] stadione ( >stadionas) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 rengia ( >rengti) [lt] rengia ( >rengti) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 repeticiją ( >repeticija) [lt] repeticiją ( >repeticija) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 manoma [lt] manoma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 dalyvaus ( >dalyvauti) [lt] dalyvaus ( >dalyvauti) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 ragino ( >raginti) [lt] ragino ( >raginti) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 metais [lt.] [lt] metais [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/11/2008 uždraudė ( >uždrausti) [lt] uždraudė ( >uždrausti) ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/11/2008 koncertuoti [lt.] [lt] koncertuoti [lt.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ