ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 палыкташ [chm] палыкташ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рончештме [chm] рончештме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 пульдырик [chm] пульдырик ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 нерлыкым [chm] нерлыкым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рашкалтылаш [chm] рашкалтылаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 шемтуп [chm] шемтуп ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рожаҥме [chm] рожаҥме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сеҥалтме [chm] сеҥалтме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 серыме [chm] серыме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 серкалаш [chm] серкалаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 регенчалтмаш [chm] регенчалтмаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сийлалтме [chm] сийлалтме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 савырташ [chm] савырташ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саклаш [chm] саклаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рашлык [chm] рашлык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 савырыме [chm] савырыме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саскаҥше [chm] саскаҥше ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саскалык [chm] саскалык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саремалтмаш [chm] саремалтмаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 ондалышан [chm] ондалышан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саклалтмаш [chm] саклалтмаш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 салмашӱрыш [chm] салмашӱрыш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рвезе-ӱдыр [chm] рвезе-ӱдыр ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сакыш [chm] сакыш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 семйогын [chm] семйогын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саемме [chm] саемме ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сарештме [chm] сарештме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саралгын-йошкаргын [chm] саралгын-йошкаргын ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саемдалтме [chm] саемдалтме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 ойыртемалтын [chm] ойыртемалтын ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ