ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 тӧршталтен [chm] тӧршталтен ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 туврашыш [chm] туврашыш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сакыраҥаш [chm] сакыраҥаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 сайлыкташ [chm] сайлыкташ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 ончем [chm] ончем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 кӧм [chm] кӧм ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 серышкалта [chm] серышкалта ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 садвече [chm] садвече ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 савырныше [chm] савырныше ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 саскадыме [chm] саскадыме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 салтакшудо [chm] салтакшудо ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 радамлыше [chm] радамлыше ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 рожештме [chm] рожештме ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 курчакла [chm] курчакла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 презылан [chm] презылан ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 кусарен [chm] кусарен ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 имньылан [chm] имньылан ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 вольыклан [chm] вольыклан ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 тӱшкаште [chm] тӱшкаште ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 ӱпшым [chm] ӱпшым ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 пӧрткоклаште [chm] пӧрткоклаште ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 чиеныт [chm] чиеныт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 пӧрткоклаш [chm] пӧрткоклаш ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 умылыде [chm] умылыде ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 ӱчашен [chm] ӱчашен ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 аптыранен [chm] аптыранен ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 ончыклык [chm] ончыклык ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/12/2013 пеҥгыдемын [chm] пеҥгыдемын ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/12/2013 рыҥге [chm] рыҥге ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/12/2013 ӧрыктараш [chm] ӧрыктараш ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ