ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/05/2009 originate [en] originate ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/04/2009 prey [en] prey ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
23/04/2009 showering [en] showering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/04/2009 coppice [en] coppice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 composition [en] composition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 Rihanna [en] Rihanna ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 humane [en] humane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2009 clipped [en] clipped ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2009 digestion [en] digestion ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/04/2009 vegetarian [en] vegetarian ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/04/2009 bangs [en] bangs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/04/2009 featured [en] featured ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/04/2009 slowly [en] slowly ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/04/2009 Google [en] Google ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
14/04/2009 Dionysos [en] Dionysos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 psychic [en] psychic ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 lawyer [en] lawyer ਉਚਾਰਨ 10 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 Jonas Brothers [en] Jonas Brothers ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 Oprah [en] Oprah ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 Argentina [en] Argentina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 newspaper [en] newspaper ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 Newsies [en] Newsies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 Christian Bale [en] Christian Bale ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 thyroidectomy [en] thyroidectomy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 definite [en] definite ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 annunciation [en] annunciation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 annunciate [en] annunciate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 kitty [en] kitty ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/04/2009 orange [en] orange ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
13/04/2009 Portuguese Water Dog [en] Portuguese Water Dog ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ