ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/02/2014 компот [ru] компот ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 Рукавишников [ru] Рукавишников ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 Русинович [ru] Русинович ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 гол [ru] гол ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 слово [ru] слово ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 продать [ru] продать ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 математика [ru] математика ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 предать [ru] предать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 рис [ru] рис ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 Малая Русь [ru] Малая Русь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 Малая Россия [ru] Малая Россия ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 предавать [ru] предавать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 сложившаяся [ru] сложившаяся ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/02/2014 смягчила [ru] смягчила ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 неподъёмным [ru] неподъёмным ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 теория заговора [ru] теория заговора ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 Э-эй [ru] Э-эй ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 книжный обзор [ru] книжный обзор ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 контрвзбзднуть [ru] контрвзбзднуть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 автомобильный дилер [ru] автомобильный дилер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 роутер [ru] роутер ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 формат вещания [ru] формат вещания ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 компьютерный термин [ru] компьютерный термин ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 записные книжки [ru] записные книжки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/02/2014 маршрутизатор [ru] маршрутизатор ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/02/2014 влажная [ru] влажная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/02/2014 влажное [ru] влажное ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 Италии [ru] Италии ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 озвучивай [ru] озвучивай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/02/2014 достигнутых [ru] достигнутых ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ