ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 Duguay [fr] Duguay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 Sluys [fr] Sluys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 Quaregnon [fr] Quaregnon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 guérit [fr] guérit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] Caroline Méthot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 Charcenne [fr] Charcenne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 colonne Morris [fr] colonne Morris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 prolonge [fr] prolonge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 réduirais [fr] réduirais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Cheval ailé [fr] Cheval ailé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 les pickpockets [fr] les pickpockets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] fauteuil crapaud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 aux articles [fr] aux articles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'assemblais [fr] j'assemblais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'exonérais [fr] j'exonérais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'assemblerai [fr] j'assemblerai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 reprendront [fr] reprendront ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 discal [fr] discal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 campagnard [fr] campagnard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 diamètre [fr] diamètre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 appliquée [fr] appliquée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 aigle [fr] aigle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'ajouterai [fr] j'ajouterai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 le rottweiler [fr] le rottweiler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 canin [fr] canin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 je suis cash [fr] je suis cash ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 colombe de la paix [fr] colombe de la paix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 laissez-moi [fr] laissez-moi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 gueuleton [fr] gueuleton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 oiseau de passage [fr] oiseau de passage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ