ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 George Maillard Kesslère [fr] George Maillard Kesslère ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 capilotade [fr] capilotade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 priée de venir [fr] priée de venir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 accaparer [fr] accaparer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 besace [fr] besace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 Chiroubles [fr] Chiroubles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 Caroline Dufaÿs [fr] Caroline Dufaÿs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 Raoul Vaneigem [fr] Raoul Vaneigem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 lovelace [fr] lovelace ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 Charles Ratton [fr] Charles Ratton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 Caroline Reboux [fr] Caroline Reboux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 bouillon [fr] bouillon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 tapageur [fr] tapageur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 Canavaggia [fr] Canavaggia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 contusionné [fr] contusionné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 craqueler [fr] craqueler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 purée ! [fr] purée ! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 Ernest-Aimé Feydeau [fr] Ernest-Aimé Feydeau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2017 la cueillette [fr] la cueillette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 Duguay [fr] Duguay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 Sluys [fr] Sluys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 Quaregnon [fr] Quaregnon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/07/2014 guérit [fr] guérit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 Caroline Méthot [fr] Caroline Méthot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 Charcenne [fr] Charcenne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 colonne Morris [fr] colonne Morris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 prolonge [fr] prolonge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2014 réduirais [fr] réduirais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/11/2013 Cheval ailé [fr] Cheval ailé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 les pickpockets [fr] les pickpockets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ