ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 fauteuil crapaud [fr] fauteuil crapaud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 aux articles [fr] aux articles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'assemblais [fr] j'assemblais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'exonérais [fr] j'exonérais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'assemblerai [fr] j'assemblerai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 reprendront [fr] reprendront ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 discal [fr] discal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 campagnard [fr] campagnard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 diamètre [fr] diamètre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 appliquée [fr] appliquée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 aigle [fr] aigle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 j'ajouterai [fr] j'ajouterai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 le rottweiler [fr] le rottweiler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 canin [fr] canin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 je suis cash [fr] je suis cash ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 colombe de la paix [fr] colombe de la paix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 laissez-moi [fr] laissez-moi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 gueuleton [fr] gueuleton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 oiseau de passage [fr] oiseau de passage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 canard boiteux [fr] canard boiteux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 bâiller aux corneilles [fr] bâiller aux corneilles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 lait de poule [fr] lait de poule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 un pickpocket [fr] un pickpocket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 le cinéma [fr] le cinéma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 souhaitables [fr] souhaitables ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2013 la bijouterie [fr] la bijouterie ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
18/11/2013 moins-values [fr] moins-values ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/11/2013 Camus [fr] Camus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2013 futuribles [fr] futuribles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/11/2013 mille deux cents [fr] mille deux cents ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ