ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

findelka

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

findelka ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 újak [hu] újak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 pirosak [hu] pirosak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 jók [hu] jók ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 alacsonyak [hu] alacsonyak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 jókat [hu] jókat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 szépek [hu] szépek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 szeret [hu] szeret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 diákot [hu] diákot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 mérnökök [hu] mérnökök ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 milyeneket [hu] milyeneket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 munkások [hu] munkások ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 szakácsok [hu] szakácsok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 sportolók [hu] sportolók ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 bankok [hu] bankok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 futsz [hu] futsz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 sétálsz [hu] sétálsz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 eladót [hu] eladót ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 írók [hu] írók ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 tűzoltók [hu] tűzoltók ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 hallok [hu] hallok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 énekel [hu] énekel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 turisták [hu] turisták ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 zenészek [hu] zenészek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 fák [hu] fák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 piacok [hu] piacok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 fákat [hu] fákat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 iskolákat [hu] iskolákat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 régiek [hu] régiek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 fiatalokat [hu] fiatalokat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2016 fiatalok [hu] fiatalok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ