ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
13/09/2012 appolinien [fr] appolinien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 vitupérer [fr] vitupérer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 noctiluque [fr] noctiluque ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 Mastroquet [fr] Mastroquet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Flavescent [fr] Flavescent ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 caligineux [fr] caligineux ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 Célicole [fr] Célicole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Nivéal [fr] Nivéal ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 Nival [fr] Nival ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 philippique [fr] philippique ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 dionysiaque [fr] dionysiaque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 atermoiement [fr] atermoiement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 chenu [fr] chenu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 mastard [fr] mastard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 affutiaux [fr] affutiaux ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 délétère [fr] délétère ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 déréliction [fr] déréliction ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 pugnacité [fr] pugnacité ਉਚਾਰਨ Macadomia ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 forfanterie [fr] forfanterie ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 esbroufe [fr] esbroufe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 fuligineux [fr] fuligineux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 céladon [fr] céladon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 albâtre [fr] albâtre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 galimatias [fr] galimatias ਉਚਾਰਨ Pat91 ਵੱਲੋਂ
13/09/2012 faix [fr] faix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 belliciste [fr] belliciste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 tellurocratie [fr] tellurocratie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 thalassocratie [fr] thalassocratie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 théurgie [fr] théurgie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 idoine [fr] idoine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ