ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 Epuisées [fr] Epuisées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 raplati [fr] raplati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 exténué [fr] exténué ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 louées [fr] louées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 arboricole [fr] arboricole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 conditionné [fr] conditionné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/10/2012 graver [fr] graver ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 j'acquiers [fr] j'acquiers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Montbéliarde [fr] Montbéliarde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 saucier [fr] saucier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 appolinien [fr] appolinien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 vitupérer [fr] vitupérer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Mastroquet [fr] Mastroquet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Célicole [fr] Célicole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 dionysiaque [fr] dionysiaque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 atermoiement [fr] atermoiement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 chenu [fr] chenu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 mastard [fr] mastard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 déréliction [fr] déréliction ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 pugnacité [fr] pugnacité ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 esbroufe [fr] esbroufe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 fuligineux [fr] fuligineux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 céladon [fr] céladon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 albâtre [fr] albâtre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 galimatias [fr] galimatias ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 faix [fr] faix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 belliciste [fr] belliciste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 appétence [fr] appétence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 tellurocratie [fr] tellurocratie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 thalassocratie [fr] thalassocratie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ