ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 théurgie [fr] théurgie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 idoine [fr] idoine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 cénacle [fr] cénacle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 décérébré [fr] décérébré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 concave [fr] concave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 tréfonds [fr] tréfonds ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 enrubanné [fr] enrubanné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 solipsisme [fr] solipsisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 fanfaronner [fr] fanfaronner ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 psychopompe [fr] psychopompe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 héraclite [fr] héraclite ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 gorgone [fr] gorgone ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 salpêtre [fr] salpêtre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Oiseau du paradis [fr] Oiseau du paradis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 dix millions [fr] dix millions ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Poufsouffle [fr] Poufsouffle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 pâton [fr] pâton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 fat [fr] fat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 virée [fr] virée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 steward [fr] steward ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 Julian [fr] Julian ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 cafouiller [fr] cafouiller ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 éméché [fr] éméché ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 canonisé [fr] canonisé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 négocier [fr] négocier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/09/2012 impunité [fr] impunité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 médire [fr] médire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 emmerder [fr] emmerder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 minéralogique [fr] minéralogique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/09/2012 plouque [fr] plouque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ