ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 pouvait [fr] pouvait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 amènent [fr] amènent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 Sarajevo [fr] Sarajevo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 ocytocine [fr] ocytocine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 noradrénaline [fr] noradrénaline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 limbique [fr] limbique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 de visu [fr] de visu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 incalculable [fr] incalculable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 soûl [fr] soûl ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/09/2012 gorfou [fr] gorfou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 glougloutage [fr] glougloutage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 reniflé [fr] reniflé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 défoncé [fr] défoncé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 rougeaud [fr] rougeaud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 partouze [fr] partouze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 bisexuelle [fr] bisexuelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 viveur [fr] viveur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 aligneur [fr] aligneur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 irréelle [fr] irréelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 bégaye [fr] bégaye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 EPS [fr] EPS ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 exaucé [fr] exaucé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 dépucelage [fr] dépucelage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 désapprendre [fr] désapprendre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 bécébégé [fr] bécébégé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2012 aigrie [fr] aigrie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 zébré [fr] zébré ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 cantelys [fr] cantelys ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Thovex [fr] Thovex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/11/2011 Benezet [fr] Benezet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ