ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 filar prim [ca] filar prim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 Catalunya independent [ca] Catalunya independent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 paraplègic [ca] paraplègic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 tetraplègic [ca] tetraplègic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 bifurcació [ca] bifurcació ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 projecció [ca] projecció ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 conquistar [ca] conquistar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 subtitulació [ca] subtitulació ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 dues [ca] dues ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 bons àpats [ca] bons àpats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 marcar [ca] marcar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 divulgar [ca] divulgar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 fluctuar [ca] fluctuar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 dispersar [ca] dispersar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 ferir [ca] ferir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 amenaçar [ca] amenaçar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 caminar [ca] caminar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 prosseguir [ca] prosseguir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 arxivar [ca] arxivar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 diversificar [ca] diversificar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 contraatacar [ca] contraatacar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 convidar [ca] convidar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 infiltrar [ca] infiltrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 escaramussar [ca] escaramussar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 massacrar [ca] massacrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 llogar [ca] llogar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 firmar [ca] firmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 catapultar [ca] catapultar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 avançar [ca] avançar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2012 competir [ca] competir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ