ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 pilnas [lv] pilnas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 dažas [lv] dažas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 kristīgo [lv] kristīgo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 aksioma [lv] aksioma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 ozons [lv] ozons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Livonija [lv] Livonija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Rīgas jūras līcis [lv] Rīgas jūras līcis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 ekvinokcija [lv] ekvinokcija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 darbība [lv] darbība ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 epidēmija [lv] epidēmija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 temperatūra [lv] temperatūra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 universitāte [lv] universitāte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 absolūtais [lv] absolūtais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 alus [lv] alus ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 botānika [lv] botānika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 evolūcija [lv] evolūcija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 ģints [lv] ģints ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 gēns [lv] gēns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Baltijas jūra [lv] Baltijas jūra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 abējādi [lv] abējādi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 adījums [lv] adījums ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 adīts [lv] adīts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 adāmadata [lv] adāmadata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 agrākais [lv] agrākais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 aberācija [lv] aberācija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 abonementa kartīte [lv] abonementa kartīte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 abonementa fonds [lv] abonementa fonds ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 abonenta numurs [lv] abonenta numurs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 acābols [lv] acābols ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 uztīkt [lv] uztīkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ