ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 acains [lv] acains ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 tur [lv] tur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 mēs esam [lv] mēs esam ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 skots [lv] skots ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Veronika [lv] Veronika ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 apgrozījums [lv] apgrozījums ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 saulains [lv] saulains ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 tie [lv] tie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Skrunda [lv] Skrunda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Valka [lv] Valka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 šņibītis [lv] šņibītis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Sula [lv] Sula ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 viņas [lv] viņas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 krievi [lv] krievi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 Baltija [lv] Baltija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 neesmu [lv] neesmu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 neesat [lv] neesat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 bungas [lv] bungas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 neesam [lv] neesam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 bērzs [lv] bērzs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/08/2012 Ludza [lv] Ludza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 ziema [lv] ziema ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2012 Sigulda [lv] Sigulda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ