ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 cirkonijs [lv] cirkonijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 darmštatijs [lv] darmštatijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 disprozijs [lv] disprozijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 dubnijs [lv] dubnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 fluors [lv] fluors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Ķegums [lv] Ķegums ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Ilūkste [lv] Ilūkste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Jēkabpils [lv] Jēkabpils ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Smiltene [lv] Smiltene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Limbaži [lv] Limbaži ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Rēzekne [lv] Rēzekne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Saulkrasti [lv] Saulkrasti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Kuldīga [lv] Kuldīga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Subate [lv] Subate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Priekule [lv] Priekule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Zilupe [lv] Zilupe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Lubāna [lv] Lubāna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Līvāni [lv] Līvāni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Sabile [lv] Sabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Salacgrīva [lv] Salacgrīva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Salaspils [lv] Salaspils ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 arsēns [lv] arsēns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 amerīcijs [lv] amerīcijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 dzīvsudrabs [lv] dzīvsudrabs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Olaine [lv] Olaine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Ogre [lv] Ogre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 lādēt (maģija) [lv] lādēt (maģija) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 lādēt (ieroci) [lv] lādēt (ieroci) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Varakļāni [lv] Varakļāni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Preiļi [lv] Preiļi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ