ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Piltene [lv] Piltene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Pāvilosta [lv] Pāvilosta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Pļaviņas [lv] Pļaviņas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 einšteinijs [lv] einšteinijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 antimons [lv] antimons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 hēlijs [lv] hēlijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 hasijs [lv] hasijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 irīdijs [lv] irīdijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 sīborgijs [lv] sīborgijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 itrijs [lv] itrijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 lourensijs [lv] lourensijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 borijs [lv] borijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 iterbijs [lv] iterbijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 eiropijs [lv] eiropijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rezerfordijs [lv] rezerfordijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 hafnijs [lv] hafnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 bārijs [lv] bārijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 lutēcijs [lv] lutēcijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rutēnijs [lv] rutēnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 berklijs [lv] berklijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 berilijs [lv] berilijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 indijs [lv] indijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 argons [lv] argons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Balvi [lv] Balvi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 bors [lv] bors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 cinks [lv] cinks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 samārijs [lv] samārijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rodijs [lv] rodijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Latviešu strēlnieki [lv] Latviešu strēlnieki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ēzeļi [lv] ēzeļi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ