ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 alumīnijs [lv] alumīnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Anna [lv] Anna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 dzelzs [lv] dzelzs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 mendeļevijs [lv] mendeļevijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 molibdēns [lv] molibdēns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 skandijs [lv] skandijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 meitnērijs [lv] meitnērijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Ventspils [lv] Ventspils ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 bismuts [lv] bismuts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Cēsis [lv] Cēsis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 kadmijs [lv] kadmijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Dobele [lv] Dobele ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2012 trusis [lv] trusis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 Ainaži [lv] Ainaži ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ūdeņradis [lv] ūdeņradis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 broms [lv] broms ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rozā [lv] rozā ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 kālijs [lv] kālijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 jods [lv] jods ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 niobijs [lv] niobijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 hlors [lv] hlors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 kriptons [lv] kriptons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 skābeklis [lv] skābeklis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ksenons [lv] ksenons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 slāpeklis [lv] slāpeklis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 silīcijs [lv] silīcijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 litijs [lv] litijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 fosfors [lv] fosfors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 nobelijs [lv] nobelijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 prazeodīms [lv] prazeodīms ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ