ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 selēns [lv] selēns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 sērs [lv] sērs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 kobalts [lv] kobalts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rubīdijs [lv] rubīdijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 stroncijs [lv] stroncijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 mangāns [lv] mangāns ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 nātrijs [lv] nātrijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 neodīms [lv] neodīms ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 pallādijs [lv] pallādijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 osmijs [lv] osmijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 kalcijs [lv] kalcijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 neons [lv] neons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 neptūnijs [lv] neptūnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 sudrabs [lv] sudrabs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 svins [lv] svins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 tūlijs [lv] tūlijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rentgenijs [lv] rentgenijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 prometijs [lv] prometijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 radons [lv] radons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 plutonijs [lv] plutonijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 polonijs [lv] polonijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 protaktīnijs [lv] protaktīnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rādijs [lv] rādijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 rēnijs [lv] rēnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 ogleklis [lv] ogleklis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 krokodils [lv] krokodils ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 tallijs [lv] tallijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 tantals [lv] tantals ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 magnijs [lv] magnijs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/10/2012 hroms [lv] hroms ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ