ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/02/2010 villégiature [fr] villégiature ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/02/2010 canasson [fr] canasson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 ascenseur pour l'échafaud [fr] ascenseur pour l'échafaud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 la Guadeloupe [fr] la Guadeloupe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 La Guyane [fr] La Guyane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 aventure [fr] aventure ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/07/2009 fusion [fr] fusion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 Ethnologie [fr] Ethnologie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 l'anthropomorphisme [fr] l'anthropomorphisme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 la convivialité [fr] la convivialité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 objection de conscience [fr] objection de conscience ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 obstruction [fr] obstruction ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 ramification [fr] ramification ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 l'empire romain [fr] l'empire romain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 circonstances [fr] circonstances ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 piste cyclable [fr] piste cyclable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 nadar [fr] nadar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 Magendie [fr] Magendie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 Choucan-en-Brocéliande [fr] Choucan-en-Brocéliande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 maconnais [fr] maconnais ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/07/2009 circonstance [fr] circonstance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 organisation [fr] organisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 un plan machiavélique [fr] un plan machiavélique ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 condiment [fr] condiment ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 volaille [fr] volaille ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 grandes écoles [fr] grandes écoles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 le mazout [fr] le mazout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 le mois d'août [fr] le mois d'août ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/05/2009 L'accent aigu [fr] L'accent aigu ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/05/2009 comportement [fr] comportement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ