ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 luopua [fi] luopua ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 sujua [fi] sujua ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 kertyä [fi] kertyä ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 loppua [fi] loppua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 toteutua [fi] toteutua ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 painottaa [fi] painottaa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 juhlia [fi] juhlia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 kokoontua [fi] kokoontua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 vähetä [fi] vähetä ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 hyödyntää [fi] hyödyntää ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 kommentoida [fi] kommentoida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 käynnistyä [fi] käynnistyä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 varautua [fi] varautua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 palaa [fi] palaa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 parata [fi] parata ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 palkata [fi] palkata ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 loistaa [fi] loistaa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 koostua [fi] koostua ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 pärjätä [fi] pärjätä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 kiistää [fi] kiistää ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 luonnehtia [fi] luonnehtia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 nimetä [fi] nimetä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 työllistää [fi] työllistää ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 yltää [fi] yltää ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 kehua [fi] kehua ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 kaavailla [fi] kaavailla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 päteä [fi] päteä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 ratketa [fi] ratketa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/09/2009 jännittää [fi] jännittää ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/09/2009 menehtyä [fi] menehtyä ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ