ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/09/2016 infructuoso [es] infructuoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2016 en contestación a [es] en contestación a ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2016 revisara [es] revisara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2016 blanqueo de capitales [es] blanqueo de capitales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/09/2016 cerrojo de seguridad [es] cerrojo de seguridad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] Juan Peregrino Anselmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2013 Mario Evaristo [es] Mario Evaristo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] Luis Vargas Peña ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] Victoriano Santos Iriarte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2013 amador [es] amador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] Juan Carreño Sandoval ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 abdomen [es] abdomen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 aguacate [es] aguacate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/08/2010 guanábana [es] guanábana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 África [es] África ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 estrujar [es] estrujar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 añadir [es] añadir ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 Jesús [es] Jesús ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 vaca [es] vaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 pájaro [es] pájaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 gato [es] gato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 mujer [es] mujer ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 hombre [es] hombre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 diciembre [es] diciembre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 noviembre [es] noviembre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 octubre [es] octubre ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 agosto [es] agosto ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 junio [es] junio ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 mayo [es] mayo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 abril [es] abril ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ