ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 audacioso [pt] audacioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 senhorio [pt] senhorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 arrogantes [pt] arrogantes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 músicas [pt] músicas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] Pico da Neblina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2010 Itaipu [pt] Itaipu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/09/2010 páreo duro [pt] páreo duro ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 pastel [pt] pastel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/08/2010 Neandertal [pt] Neandertal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2010 ginecologistas [pt] ginecologistas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] limpa-chaminés ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 catador [pt] catador ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 pedagogo [pt] pedagogo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/08/2010 catado [pt] catado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] mestre de cerimônia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 Botafogo [pt] Botafogo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/08/2010 caxinxada [pt] caxinxada ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 dublê [pt] dublê ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 João do Pulo [pt] João do Pulo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] Maurren Maggi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/08/2010 caipirinha [pt] caipirinha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2010 cachaça [pt] cachaça ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/08/2010 Alagoas [pt] Alagoas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/08/2010 João [pt] João ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 Salvador [pt] Salvador ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ