ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 Emilio Fede [it] Emilio Fede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 Jacopone da Todi [it] Jacopone da Todi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 Luigi Tenco [it] Luigi Tenco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 Pier della Vigna [it] Pier della Vigna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 Nuto Revelli [it] Nuto Revelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 Cesare Garboli [it] Cesare Garboli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 culmine [it] culmine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 ipoallergenico [it] ipoallergenico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 croazia [it] croazia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2008 tiscali [it] tiscali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2008 Arrigo Boito [it] Arrigo Boito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2008 Carmelo Samonà [it] Carmelo Samonà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2008 Iginio Ugo Tarchetti [it] Iginio Ugo Tarchetti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2008 Francesco Maria Piave [it] Francesco Maria Piave ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/08/2008 Giovanni Guareschi [it] Giovanni Guareschi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/08/2008 Federico de Roberto [it] Federico de Roberto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2008 Puglia [it] Puglia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/08/2008 Benvenuto Cellini [it] Benvenuto Cellini ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/08/2008 Giulio Romano [it] Giulio Romano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2008 Emilio Vedova [it] Emilio Vedova ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2008 Giorgio Napolitano [it] Giorgio Napolitano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Umberto Saba [it] Umberto Saba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Torquato Tasso [it] Torquato Tasso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Benedetto Marcello [it] Benedetto Marcello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Giovanni Pico della Mirandola [it] Giovanni Pico della Mirandola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Giuseppe Tomasi di Lampedusa [it] Giuseppe Tomasi di Lampedusa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Mario Rigoni Stern [it] Mario Rigoni Stern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Massimo Consoli [it] Massimo Consoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Giovanni Pascoli [it] Giovanni Pascoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/08/2008 Tommaso Landolfi [it] Tommaso Landolfi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ