ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 Auckland [en] Auckland ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 check [en] check ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 kiwi [en] kiwi ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/01/2012 elementary [en] elementary ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 also [en] also ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 says [en] says ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 placebo [en] placebo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 years [en] years ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 cigarette [en] cigarette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 helicopter [en] helicopter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 yes [en] yes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 extraordinary [en] extraordinary ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 New York [en] New York ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 university [en] university ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 sexy [en] sexy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 seducing [en] seducing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 inconveniences [en] inconveniences ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 quoting [en] quoting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 hairclips [en] hairclips ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 trichromatic [en] trichromatic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 socialist [en] socialist ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 decadence [en] decadence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 sociеty [en] sociеty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 populated [en] populated ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 neocolonialism [en] neocolonialism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 New Zealand [en] New Zealand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 teddy bear [en] teddy bear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2012 perfecting [en] perfecting ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/01/2012 monoxide [en] monoxide ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ