ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 volupe [la] volupe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 vecors [la] vecors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 vastitudinis [la] vastitudinis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 vastitudo [la] vastitudo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 vellicare [la] vellicare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 vellicans [la] vellicans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 vellicatus [la] vellicatus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 vellico [la] vellico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 hortatoris [la] hortatoris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 hortator [la] hortator ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 Harpălycē [la] Harpălycē ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 hebetans [la] hebetans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 hebetatus [la] hebetatus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 hebetare [la] hebetare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 hebeto [la] hebeto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 Mengotti [it] Mengotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 allestisco [it] allestisco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2019 inane [it] inane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 ruricola [la] ruricola ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 Domicella [la] Domicella ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 Drepanum [la] Drepanum ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 Rhēsus [la] Rhēsus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 restinxi [la] restinxi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 restinguere [la] restinguere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 restinguens [la] restinguens ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 restinctus [la] restinctus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 restinguo [la] restinguo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 ravastellus [la] ravastellus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 dignotus [la] dignotus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/11/2019 dignoscere [la] dignoscere ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ