ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 barnadödlighet [sv] barnadödlighet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 millenniemål [sv] millenniemål ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 fiskekvot [sv] fiskekvot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 återhämta [sv] återhämta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 övergödning [sv] övergödning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 Barents hav [sv] Barents hav ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 Irländska sjön [sv] Irländska sjön ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 Stockholms skärgård [sv] Stockholms skärgård ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 OECD-rapport [sv] OECD-rapport ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 naturresurs [sv] naturresurs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 Internationella valutafonden IMF [sv] Internationella valutafonden IMF ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 halvårsskifte [sv] halvårsskifte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 förvarna [sv] förvarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 respektlös [sv] respektlös ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 oacceptabel [sv] oacceptabel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 eftergivet [sv] eftergivet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 bättring [sv] bättring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 måttet är rågat [sv] måttet är rågat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 envishet [sv] envishet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 sorglös [sv] sorglös ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 trim [sv] trim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 arbetarfamilj [sv] arbetarfamilj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 karriärval [sv] karriärval ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 normaltillstånd [sv] normaltillstånd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 oinfriad [sv] oinfriad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 påtalad [sv] påtalad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 opåtalad [sv] opåtalad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 sedvanligt [sv] sedvanligt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 osedvanlig [sv] osedvanlig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 krisdrabbad [sv] krisdrabbad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ