ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 pyton [sv] pyton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 baggis [sv] baggis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 vidareutbildar [sv] vidareutbildar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/12/2013 ansiktsservett [sv] ansiktsservett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 Verdandi [sv] Verdandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 urd [sv] urd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 norna [sv] norna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 bifrost [sv] bifrost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 gränsyta [sv] gränsyta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 Järsta [sv] Järsta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 linssystem [sv] linssystem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 Gråskär [sv] Gråskär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 skreva [sv] skreva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 potentat [sv] potentat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 knäa [sv] knäa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 rundgång [sv] rundgång ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 skona [sv] skona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 fnatt [sv] fnatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 fix [sv] fix ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 smyga [sv] smyga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 tassa [sv] tassa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 hasa [sv] hasa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 svansa [sv] svansa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 spankulera [sv] spankulera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 tuvig [sv] tuvig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 klurig [sv] klurig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 bända [sv] bända ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 tynga [sv] tynga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 ljudintensitetsnivå [sv] ljudintensitetsnivå ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2013 systemfokallängd [sv] systemfokallängd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ