ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 stafettpinne [sv] stafettpinne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 ordförandeland [sv] ordförandeland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 EU-parlamentsval [sv] EU-parlamentsval ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 EU-parlamentet [sv] EU-parlamentet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 bankunion [sv] bankunion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 eurokrisen [sv] eurokrisen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 fullskalig [sv] fullskalig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 nederländare [sv] nederländare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 puttrande [sv] puttrande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 nödpaket [sv] nödpaket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 trojka [sv] trojka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 Europeiska centralbanken [sv] Europeiska centralbanken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 makroekonomisk [sv] makroekonomisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 anpassningsåtgärd [sv] anpassningsåtgärd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 kommunanställd [sv] kommunanställd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 motorcykelpolis [sv] motorcykelpolis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 upprorisk [sv] upprorisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 darrig [sv] darrig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 regeringsparti [sv] regeringsparti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 koalition [sv] koalition ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/01/2014 okynne [sv] okynne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 interferometri [sv] interferometri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 makroobjektiv [sv] makroobjektiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 brytningsindex [sv] brytningsindex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 teaterkikare [sv] teaterkikare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 Honeth [sv] Honeth ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 tydliggöra [sv] tydliggöra ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 avgränsa [sv] avgränsa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 miljösynpunkt [sv] miljösynpunkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 omprioritering [sv] omprioritering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ