ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
31/12/2013 behandlingsinriktning [sv] behandlingsinriktning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 positiv [sv] positiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 lyxvaror [sv] lyxvaror ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldtäkten [sv] våldtäkten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 förspråklig [sv] förspråklig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldtog [sv] våldtog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 honorna [sv] honorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 betäckas [sv] betäckas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldtas [sv] våldtas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 homo­sexualitet [sv] homo­sexualitet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldtagit [sv] våldtagit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 årtusenden [sv] årtusenden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] våldtäktsmän ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 fångvaktare [sv] fångvaktare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 humant [sv] humant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldtagits [sv] våldtagits ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 penetrerar [sv] penetrerar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 döttrarna [sv] döttrarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldta [sv] våldta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Inspirationen [sv] Inspirationen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Jahves [sv] Jahves ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 våldföra [sv] våldföra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Partnern [sv] Partnern ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Filosofiska [sv] Filosofiska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 gästerna [sv] gästerna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 trossatser [sv] trossatser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tillfredsställda [sv] tillfredsställda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 utilitarist [sv] utilitarist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 förnuftiga [sv] förnuftiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 organiserat [sv] organiserat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ