ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 obesvarbara [sv] obesvarbara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tankemässig [sv] tankemässig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 förnuftsskäl [sv] förnuftsskäl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 underskattandet [sv] underskattandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 förutspått [sv] förutspått ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 religionernas [sv] religionernas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tillbakagång [sv] tillbakagång ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bortdöende [sv] bortdöende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 förmått [sv] förmått ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 empatisk [sv] empatisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 personers [sv] personers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 definitionsmässigt [sv] definitionsmässigt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 svampbok [sv] svampbok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 giftiga [sv] giftiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 bilbältet [sv] bilbältet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 citerar [sv] citerar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 badvattnet [sv] badvattnet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 övervinsterna [sv] övervinsterna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 girigheten [sv] girigheten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 nytänkandet [sv] nytänkandet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 riskkapitalister [sv] riskkapitalister ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 fonder [sv] fonder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 ägarbolagens [sv] ägarbolagens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 brukarna [sv] brukarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 vinststyrd [sv] vinststyrd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 direktivet [sv] direktivet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 aktieägarna [sv] aktieägarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 Driftiga [sv] Driftiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 tillsättas [sv] tillsättas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/12/2013 drivkrafterna [sv] drivkrafterna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ